AVA Assuradeuren treedt namens de verzekeringsmaatschappijen Reaal, Avero Achmea en DAS Rechtsbijstand op als gevolmachtigd agent. Dit betekent dat we namens deze verzekeringsmaatschappijen binnen afgesproken kaders risico’s accepteren, administreren en schades afhandelen. Deze verzekeraars hebben geen aandelenbelang in zowel AVA Verzekeringen als AVA Assuradeuren.

Conflicterende belangen

Hoewel wij onze de bemiddeling (AVA Verzekeringen BV) en volmachtactiviteiten (AVA Assuradeuren BV)  in  verschillende juridische entiteiten uitoefenen is er geen volledige functiescheiding. Dit betekend dat de medewerkers van AVA Verzekeringen ook werkzaamheden kunnen uitvoeren voor AVA Assuradeuren. Hierdoor kan het ondanks ons interne beleid voor komen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de bemiddelaar en het volmachtkantoor. Hiervoor handelen wij via het protocol volmacht van het verbond van verzekeraars.

  • De feitelijke leider AVA Assuradeuren is eindverantwoordelijke voor het volmacht beleid.
  • Tussen AVA Verzekeringen en AVA Assuradeuren zijn strikte afspraken gemaakt. Over het accepteren en wijzigen van verzekeringen én de afhandeling van schades hebben wij procedures opgesteld.
    In deze afspraken en procedures is duidelijk omschreven wat de processtappen en controlemomenten zijn.
  • Als de afspraken niet duidelijk genoeg uitleggen er  in bepaalde situaties gehandeld moet worden,  neemt de feitelijke leider hierover een beslissing.
  • Van deze afspraken wordt alleen afgeweken als de feitelijk leider hier toestemming voor geeft.
  • Wanneer de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven procedures worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van AVA Assuradeuren als van de volmachtgever.
  • Als het gebeurt dat er bij de behandeling van een schade over de schuldvraag tussen twee of meer klanten een conflict ontstaat, dan wordt het schadedossier geheel of gedeeltelijk verder behandeld door de betrokken volmachtgever.

Meer informatie met betrekking tot ons volmachtbedrijf kunt u vinden op de website van ons volmachtbedrijf www.avaassuradeuren.nl. Meer algemene informatie over een volmachtbedrijf kunt u vinden in de volmachtbrochure van de NVGA.